Sếp mình rất hài lòng về chất lượng in tờ gấp tại Thành Nam. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ và giới thiệu bạn bè cho các bạn.