Mình được bạn giới thiệu qua Thành Nam để thiết kế và in giấy khen. Lần đầu làm việc với các bạn, mình thấy các mẫu thiết kế bên các bạn rất sáng tạo, đặc biệt đội ngũ thiết kế nhanh chóng, hiểu ý khách hàng. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn.